బిగ్ బాస్ ఫేమ్ కత్తి మహేష్ తెలుగు బ్లాగులు

బిగ్ బాస్ ఫేమ్ గా మనకు తెలిసిన కత్తి మహేష్ తెలుగు బ్లాగులలో ఒకప్పుడు ఏక్టివ్ గానే ఉండేవారు. ఆయన బ్లాగులు కొన్ని క్రింద ఇస్తున్నాను.

పర్ణశాల

చిత్తూరు చిత్రాలు

kathi maheshkumar కత్తి మహేష్ గురించి అనువాద లహరిలో : https://teluguanuvaadaalu.com/2014/08/31/trust-deficit-maheshkumar-kathi-telugu-indian/

hit counter